Đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Long An

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tin tưởng lựa chọn Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) thực hiện hai nội dung đào tạo bao gồm đào tạo kiến thức, cách thức xây dựng và cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Mỗi khóa đào tạo được tổ chức 23 lớp với 153 cơ quan (trung bình 6-7 cơ quan/1 lớp) tham dự trong đó 5 lớp cấp sở ngành, 3 lớp cấp huyện và 15 lớp cấp xã.

Với thời lượng 2 ngày mỗi lớp, tổ chức từ ngày 03-23/10/2019 khóa đào tạo kiến thức, cách thức xây dựng và cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với 5 chuyên đề gồm:

  • Tổng quan các bước triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
  • Các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
  • Hướng dẫn đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá;
  • Hướng dẫn hoạt động xem xét lãnh đạo và công bố / công bố lại HTQLCL;
  • Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019.

Chuyên gia tư vấn AHEAD đã trình bày chi tiết kèm theo các minh họa sát với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước giúp thư ký ISO và lãnh đạo hiểu được trình tự chuyển đổi phiên bản, các yêu cầu mới của tiêu chuẩn, mô hình khung hệ thống.... Đây là những nội dung quan trọng giúp cơ quan chủ động xây dựng tài liệu ISO cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Triển khai khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với 04 chuyên đề

Sau thời gian để các cơ quan chủ động xây dựng tài liệu, từ ngày 30/10 đến 22/11/2019, Chuyên gia tư vấn AHEAD tiếp tục triển khai khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với 04 chuyên đề gồm:

  • Những khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
  • Tổng quan về hoạt động đánh giá
  • Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá
  • Thực hành đánh giá

Chuyên gia tư vấn AHEAD đã cung cấp một cách khái quát giúp thư ký ISO của các cơ quan lập chương trình đánh giá và tiến hành đánh giá theo kế hoạch. Kết quả đánh giá nội bộ là một bằng chứng quan trọng để các đơn vị ban hành quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Sau khóa đào tạo các học viên tham gia làm bài kiểm tra, kết quả có 1076 học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ. Đây là lực lượng nòng cốt để các cơ quan duy trì hoạt động đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014.

 3 tháng, 46 lớp, 153 cơ quan, trên 1000 học viên: những con số đã thể hiện thành công của khóa đào tạo chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Kết quả của sự uy tín, chuyên nghiệp từ AHEAD và sự tin tưởng từ đơn vị tổ chức lớp học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An. AHEAD tin tưởng sẽ trở lại Long An một ngày không xa với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Xem thêm: ISO điện tử

Lê Duy

Tin khác