Công văn 3003/BKHCN-TĐC hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Từ khóa: 

Tin khác