TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Người dùng có nhu cầu cấp mật khẩu truy cập tài liệu, vui lòng liên hệ Mr. Duy: 0935.84.2012 hoặc isodientu.ahead@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

Tên tài liệu Tài liệu đính kèm
Ví dụ ĐGNB Kon Tum 2023 PDF icon 3._vi_du_dgnb.pdf
Slide ĐGNB Kon Tum 2023 PDF icon 2._kon_tum_tai_lieu_danh_gia_noi_bo_iso_9001.pdf
Slide nhận thức Kon Tum 2023 PDF icon 1.kon_tum_nhan_thuc_duy_tri_va_cai_tien_iso_9001.pdf
TCVN ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm PDF icon tcvn_iso_22000-2018.pdf
Đồng Tháp - Đánh giá nội bộ ISO 9001 PDF icon dong_thap_dgnb_iso_9001.pdf
Đồng Tháp - Nhận thức chung ISO 9001 PDF icon dong_thap_ntc_iso_9001.pdf
Kon Tum - Đào tạo Truy xuất nguồn gốc PDF icon ktum_dao_tao_truy_xuat_nguon_goc.pdf
Kon Tum - Đào tạo ISO điện tử PDF icon kon_tum_dao_tao_iso_dien_tu.pdf
TCVN ISO 13485:2017 Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng PDF icon tcvn_iso_13485-2017.pdf
TCVN ISO 14004:2017 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về áp dụng PDF icon tcvn_iso_14004-2017.pdf
TCVN ISO/TS 14027:2018 Nhãn môi trường và công bố môi trường PDF icon tcvn_iso_14027-2018.pdf
TCVN ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn PDF icon tcvn_iso_17025-2017.pdf
TCVN ISO/IEC 27001:2019 Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu PDF icon tcvn_iso_27001-2019.pdf
TCVN ISO 50001:2019 Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng PDF icon tcvn_iso_50001-2019.pdf
TCVN ISO 37001:2018 Hệ thống quản lý chống hội lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng PDF icon tcvn_iso_37001-2018.pdf
TCVN ISO 22301:2018 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu PDF icon tcvn_iso_22301-2018.pdf
TCVN ISO 26000:2013 Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội PDF icon tcvn_iso_26000-2013.pdf
TCVN ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng PDF icon tcvn_iso_14001-2015.pdf
TCVN ISO 31000:2018 Quản lý rủi ro - Hướng dẫn PDF icon tcvn_iso_31000-2018.pdf
TCVN ISO 19011:2018 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý PDF icon tcvn_iso_19011-2018.pdf