Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ở huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai

Dự án chuyển đổi HTQLCL từ ISO 9001:2008 lên phiên bản  ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành chính ở huyện Đak Đoa, Gia lai bắt đầu từ tháng 6 đến đầu tháng 11/2020 do Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) thực hiện.

Chương trình được thực hiện cho hai nhóm đối tượng, tiến hành song song trong cùng thời gian: Một nhóm là các công chức của UBND huyện, nhóm thứ hai là công chức của UBND các xã và thị trấn với nội dung được biên soạn phù hợp cho từng nhóm.

Với nhóm thứ hai, một số nội dung được đào tạo tập trung tại hội trường UBND huyện gồm: trang bị kiến thức tổng quan về ISO 9001:2015; cách thức chuyển đổi, hướng dẫn xây dựng và soạn thảo tài liệu của HTQLCL; đào tạo chuyên gia đánh giá nội. Một số nội dung còn lại thì chuyên gia tư vấn tới từng đơn vị để triển khai: hướng dẫn áp dụng các quy trình mới biên soạn vào thực tế; hướng dẫn thực hành đánh giá nội bộ và ra Quyết định công bố HTQLCL đạt TCVN ISO 9001:2015.

Từ năm 2019 và đầu năm 2020, tỉnh Gia Lai có sửa đổi và ban hành nhiều TTHC mới trong đó điều chỉnh một số lĩnh vực cho các cấp huyện, xã (Quản lý công sản, Môi trường, Công an, Quân sự, Phòng chống Covid.19… ) nên việc xây dựng mới các quy trình thực hiện TTHC là công tác trọng tâm của đợt chuyển đổi này. Bộ quy trình ISO 9001:2015 mới cho cấp huyện gồm 32 lĩnh vực với 290 TTHC và của cấp xã gồm 23 lĩnh vực với  153 TTHC đã được biên soạn hoàn chỉnh, đưa vào áp dụng sau 2 tháng triển khai.


Tổng số công chức tham dự các lớp tập huấn  là 230 người, trong đó đã có 76.5%  đạt chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015.

Việc triển khai đánh giá nội bộ tại từng đơn vị lần này được thực hiện nhanh gọn chính xác nhờ đã được lên kế hoạch sớm, cụ thể. Đến hết tháng 10/2020 trong toàn huyện đã tổ chức đánh giá nội bộ & ra Quyết định công bố ở 17/18 đơn vị, đạt 95% tiến độ đã đề ra trong kế hoạch. Chỉ có xã Hà Đông do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên phải dời lịch ĐGNB sang đầu tháng 11/2020, chậm hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Nhờ sự chỉ đạo cương quyết từ lãnh đạo huyện nên các đơn vị đều tiến hành đồng loạt, nhanh gọn, hiệu quả. Tới đầu tháng 11/2020 toàn huyện đều đã chuyển đổi HTQLCL lên TCVN-ISO 9001:2015. Việc chuyển đổi này đã góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình CCHC ở các đơn vị.

Xem thêm: Phần mềm ISO điện tử

Quách Hoan

Tin khác