VĂN BẢN - THÔNG BÁO

Ngày 03 tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Tầm nhìn đến năm 2030: Việt Nam...
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: 1. Cải cách thể...
1. Ngành nghề: Chuyên viên Marketing 2. Yêu cầu công việc : - Tìm kiếm các thông tin về các doanh nghiệp: Nội dung theo biểu mẫu MKT Report. - Liên hệ qua điện thoại tìm hiểu nhu cầu xây dựng các...
AHEAD tuyển sinh học viên “Khóa đào tạo Online phương pháp cải tiến hệ thống tài liệu, văn bản thuộc HTQCLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” Thời lượng: 01 ngày KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI: Thư ký...