ISO điện tử

Từ năm 2006 đến nay Việt Nam chúng ta đã triển khai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 vào các cơ quan hành chính nhà nước và đã có nhưng thành quả nhất định, phục vụ cho việc cải cách...
Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền...
Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống Với những phân tích trên sẽ giúp chúng ta phân biệt được các điểm khác nhau cơ bản giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống. Xu...