ISO điện tử

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền...
Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống Với những phân tích trên sẽ giúp chúng ta phân biệt được các điểm khác nhau cơ bản giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống. Xu...
ISO 9001 là một phần của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - một bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi Tổ chức ISO với mục tiêu giúp các tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hệ thống chất lượng đảm...