Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749/QĐ-TTg

Ngày 03 tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Tầm nhìn đến năm 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tập trung vào 03 mục tiêu cơ bản là phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển Kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển Xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cho mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030.

Toàn bộ quyết định vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

Tài liệu đính kèm: 

Tin khác