Nghị quyết 76/NQ-CP về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là:

1. Cải cách thể chế

2. Cải cách thủ tục hành chính

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4. Cải cách chế độ công vụ

5. Cải cách tài chính công

6. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Ngày 02 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2021 - 2030. Đây là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 2030.

Lê Duy

Tài liệu đính kèm: 
Từ khóa: 

Tin khác