Thuế

Công ty AHEAD hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thuế tỉnh Phú Yên và 6 Chi cục Thuế trực thuộc năm 2020 - 2021.
Hình ảnh đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 03 năm 2020.