749

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với tầm nhìn đến năm 2030: Việt...
Ngày 03 tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Tầm nhìn đến năm 2030: Việt Nam...