nhận thức iso

Thuốc ngủ cực mạnh Cuối buổi tập huấn về Nhận thức tiêu chuẩn ISO, anh Tư tổng kết bài giảng: tất cả những điều tôi trình bày từ sáng tới giờ là nói rõ thêm những nội dung có trong cuốn tài liệu...