Bình Phước

Để thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 23/8/2021 về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành...