Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, cán bộ quản lý, thư ký ISO tại các cơ quan, tổ...