Giới thiệu công ty

Trước yêu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng và đời sống xã hội, Nhà nước đã có sớm có chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng một bộ máy hành chính có năng...