Đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Đồng Tháp

Đào tạo nhận thức, hướng dẫn chuyển đổi và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Từ khóa: 

Tin khác